Toila Gümnaasium, Lossiplatsi 3, 41726 Pühajõe küla, Toila vald, Ida-Virumaa | Tel 33 69642, tel/faks 33 69742 | kool@toila.edu.ee

         Kinnitan: Külli Guljavin

                       Toila Gümnaasiumi direktor

 

RINGIJUHI  AMETIJUHEND 

1. Ametinimetus:        RINGIJUHT

2. Otsene ülem:        huvijuht

3. Kvalifikatsiooninõuded:

Teoreetiline väljaõpe: ringi profiilile vastav kesk- või kõrgharidus või kursused

Muud nõuded: kasvatusteooria ja psühholoogia tundmine; huvide suunamise oskused; organiseerimisoskused

4. Kokkuvõte tööülesannetest:

Arendada õpilaste võimeid, oskusi, vilumusi ringi tegevuse kaudu.

5. Tööülesanded:

Ringi komplekteerimine, ringi töö planeerimine ja arvestus; ringi tegevuse eakohasuse ja köitvuse tagamine; ürituste (näitused, esinemised, ülevaatused jne) korraldamine koostöös huvijuhiga; pedagoogilise järelvalve tagamine ringi töö ajal; ohutustehnika, tuletõrje eeskirjade täitmise tagamine ringi töö ajal; töövahendite ja tööruumide korrashoiu tagamine; ringi liikmetele ringi profiilile vastava erialase edasiõppimise võimaluste (väljaspool kooli ja pärast kooli lõpetamist) tutvustamine; ringi liikmetega selle töö profiilile vastavate ürituste, näituste külastamine, vajadusel ringi rahaliste vahendite arvestamine ja kogumine.

6. Õigused:

Saada infot  kooli  rahalistest võimalustest ringi tööks vajalike vahendite hankimiseks; kasutada  kooli  ruume ja inventari ringi tegevuseks; kasutada õpilaste suhtes pedagoogiliselt põhjendatud mõjutusvahendeid. 

Kinnitan allkirjaga, et olen ametijuhendiga tutvunud ning kohustun seda järgima. 

 

Töötaja

Toila Gümnaasium 60.
Teated
Tegevuste kalender
Galerii
Söökla menüü
Õpilaste saavutused


Õnnitleme!


Britta Eliise Astok
Julius Tycho Henf  Toila Gümnaasium, Lossiplatsi 3, 41726 Pühajõe küla, Toila vald, Ida-Virumaa | Tel 33 69642, tel/faks 33 69742 | kool@toila.edu.ee