Lossiplatsi 3, 41726 Pühajõe küla, Toila vald, Ida-Virumaa | Tel 33 69642, tel/faks 33 69742 | kool@toila.edu.ee

Ringijuhi  ametijuhend

1. Ametinimetus: RINGIJUHT

2. Otsene ülem: huvijuht

3. Kvalifikatsiooninõuded:

Teoreetiline väljaõpe: ringi profiilile vastav kesk- või kõrgharidus või kursused

Muud nõuded: kasvatusteooria ja psühholoogia tundmine; huvide suunamise oskused; organiseerimisoskused

4. Kokkuvõte tööülesannetest:

Arendada õpilaste võimeid, oskusi, vilumusi ringi tegevuse kaudu.

5. Tööülesanded:

Ringi komplekteerimine, ringi töö planeerimine ja arvestus; ringi tegevuse eakohasuse ja köitvuse tagamine; ürituste (näitused, esinemised, ülevaatused jne) korraldamine koostöös huvijuhiga; pedagoogilise järelvalve tagamine ringi töö ajal; ohutustehnika, tuletõrje eeskirjade täitmise tagamine ringi töö ajal; töövahendite ja tööruumide korrashoiu tagamine; ringi liikmetele ringi profiilile vastava erialase edasiõppimise võimaluste (väljaspool kooli ja pärast kooli lõpetamist) tutvustamine; ringi liikmetega selle töö profiilile vastavate ürituste, näituste külastamine, vajadusel ringi rahaliste vahendite arvestamine ja kogumine.

6. Õigused:

Saada infot  kooli  rahalistest võimalustest ringi tööks vajalike vahendite hankimiseks; kasutada  kooli  ruume ja inventari ringi tegevuseks; kasutada õpilaste suhtes pedagoogiliselt põhjendatud mõjutusvahendeid. 

Lossiplatsi 3, 41726 Pühajõe küla, Toila vald, Ida-Virumaa | Tel 33 69642, tel/faks 33 69742 | kool@toila.edu.ee