Lossiplatsi 3, 41726 Pühajõe küla, Toila vald, Ida-Virumaa | Tel 33 69642, tel/faks 33 69742 | kool@toila.edu.ee

Koolielu üldine korraldus

 1.  Tunniajad, vahetunnid, söögivahetunnid

 1. 8:30 - 9:15
 2. 9:25 - 10:10
 3. 10:20 - 11:05 I söögivahetund (1.-6. klass)
 4. 11:25 - 12:10 II söögivahetund (7.-12. klass)
 5. 12:30 - 13:15 (tunni alguses infominutid)
 6. 13:25 - 14:10
 7. 14:15 - 15:00
 8. 15:10 - 15:55
Pikapäeva rühma söögivahetund 14:50-15:20 (tunni ja huviringi välisel ajal)

2. Bussiliikluse korraldamine

 • Koolibussigraafiku koostab kool ja kinnitab Toila vallavalitsus. Kool võib teha vallavalitsusele ettepanekuid bussiliikluse parendamiseks.
 • Teiste valdade õpilased tulevad kooli liinibussidega.
 • Kool organiseerib või kompenseerib õpilaste ja õpetajate transpordi üle- eestilistele või maakondlikele võistlustele, olümpiaadidele vm. üritustele, kus esindatakse Toila Gümnaasiumi.

3. Pikapäevarühma töö põhimõtted

 • Pikapäevarühma kuuluvad need 1.-4.kl õpilased, kes kasutavad koolibussi, liinibussi, ootavad huviringide tegevuse algust või soovivad peale õppetundide lõppu koolis olla, et valmistuda järgmiseks õppepäevaks. Pikapäevarühmas osalemiseks esitavad lapsevanemad direktorile vormikohase avalduse.
 • Pikapäevarühma töögraafiku koostab õppealajuhataja.
 • Pikapäevarühma töö toimub pikapäevarühma kasvataja poolt koostatud tööplaani alusel. Tegevused: koduste tööde tegemine, raamatukogu külastamine, mängutoa kasutamine, huvitöö, vestlused, spordisaali kasutamine, õues jalutamine.
 • Kasvataja peab arvestust kohaloleku kohta pikapäevarühma päevikus ja omab täielikku ülevaadet iga õpilase tegevuse kohta. Kasvataja vastutab nende õpilaste eest kuni bussile minekuni st. 3.-4.kl kella 14.20-ni ja 1.-2.kl kella 16.05-ni.
 • Pikapäevarühma tegevust ja päevikut kontrollib õppealajuhataja.

 4.  Logopeeditöö korraldamine

 • Logopeed töötab koolis tunniplaani alusel, mille kinnitab õppealajuhataja. Logopeediatunnid toimuvad koolipäeva jooksul.
 • Logopeed peab vastavat päevikut, kuhu ta märgib õpilaste osavõtu ja tunni teema.
 • Logopeed koostab vajadusel oma õpilastele logopeedilisi iseloomustusi. Ta teeb tihedat koostööd algklasside ja eesti keele õpetajatega ning nõustab neid õpilaste hindamisel.
 • Logopeed viib klassides läbi kontrolletteütluse, selgitamaks logopeedilise abi vajalikkust.

 5.  Toitlustamise korraldamine

 • Kõigil õpilastel on võimalik süüa koolilõunat ja pikapäevasööki.
 • Söögivahetunnid on peale 3. ja 4. tundi.
 • Nädalamenüü avalikustab peakokk vähemalt kaks nädalat enne toitlustamist.
 • Õpilaste söömissoovid registreeritakse klassijuhataja kaudu arvutis eelmisel nädalal, täpsustusi võib teha söömispäeva hommikul kuni kella 9:30-ni.
 • Koolis on välja töötatud juhendmaterjal "TG toitlustamise korraldus"
 • Algklasside õpilased lähevad sööklasse koos aineõpetajaga, ülejäänud õpilased sisenevad korrapidaja õpetaja loal selleks ettenähtud ajal. Klassile on kindlaks määratud kohad, kus süüakse vaikselt, teisi häirimata. Peale söömist viib iga õpilane kasutatud sööginõud selleks ettenähtud kohta.

 

6. Toidurahade maksmine

 • Toidupäeva maksumuse kinnitab Toila Vallavalitsus ja esitab arve.
 • Toiduraha makstakse sularahas sekretärile või kantakse vallavalitsuse arvele pangaülekandega.

 7.  Õppevahendite müügi korraldamine

 • Kool tellib ja ostab õpikud ja töövihikud.
 • Õpikud on õpilastele tasuta kasutamiseks. Õpilane vastutab nende hoidmise eest. Õpiku rikkumise korral kompenseerib õpilane selle rahas.
 • Põhikooli õpilastele on töövihikud tasuta.
 • Kool ei tegele muude õppevahendite müügiga.
Teated
Tegevuste kalender
Galerii
Söökla menüü
Õpilaste saavutused


Õnnitleme!


Evelina Pällo
Reimo Lõhmus

Marge Rõõmus


  Lossiplatsi 3, 41726 Pühajõe küla, Toila vald, Ida-Virumaa | Tel 33 69642, tel/faks 33 69742 | kool@toila.edu.ee