Lossiplatsi 3, 41726 Pühajõe küla, Toila vald, Ida-Virumaa | Tel 33 69642, tel/faks 33 69742 | kool@toila.edu.ee

Valikaine:  Kultuurikorraldus

Õpetaja: Anu Pungas

Kõikidele gümnaasiumi klassidele mõeldud kursus, mis toimub üks kord nädalas ja arendab vajalikke esinemisoskusi ning annab kultuurikorralduslikke teadmisi. Õppetöö väljundiks on kontserdid, milles teoreetilised ja praktilised teadmised ning oskused on ühendatud ja mis kantakse ette avaliku esinemisena Toila valla elanikele.

Eesmärk: Saada algteadmised kultuurisündmuse korraldamisega seotud põhiaspektidest ideest teostuseni: stsenaariumi kirjutamine, esinemiskavade koostamine, sündmusest teavitamine – reklaam ja kontserdikuulutused, lavakultuur, sündmuse läbiviimine, analüüs, aruandlus ja kokkuvõtted.Valikaine:   Neidude rahvatants

Õpetaja: Anu Pungas

Kõikidele gümnaasiumiklasside neidudele mõeldud kursus, kus õpitakse eesti rahvatantse. Tund toimub üks kord nädalas. Õppetöö väljundiks on kontserdid nii koolis kui ka väljaspool kooli.

Eesmärk: anda teadmisi eesti rahvatantsust, saada selgeks eesti rahvatantsu põhisammud, väärtustada rahvuskultuuri ja eesti tantsupidude traditsiooni, teha tutvust tantsukirjeldustega, saada teadmisi rahvariiete kandmisest ja nende eest hoolitsemisest, õppida selgeks kursuse jaoks valitud tantsud ning kanda need ette avalikul esinemisel.

Kursusel osalejal vajalik riietus: seelik ja tantsujalanõud.

Valikaine: rahvatants, segarühm

Kursus: 1

Kursuse nimi:
Nädalatunde: 1
Õpetaja: Anu Pungas
Teemad:

Eesti rahvatantsu tavad ja traditsioonid
Tantsu oskussõnavara mõistmine ja kasutamine
Pärimustants
Rahvuslik lavatants ehk autoritants
Rahvarõivad
Tantsupidude traditsioon ja tähendus Eesti kultuurimaastikul
Õpitulemused:

Kursuse lõpus
- teab õpilane eesti rahvatantsu põhisamme ja oskab kasutada neid teadmisi üksi, paaris või rühmas
- tantsib ja analüüsib Eesti pärimus- või autoritantse
- on tutvunud tantsukirjelduste ülesehitusega ja oskab kirjeldustest välja lugeda lihtsamaid samme
- omab teadmisi rahvariiete kandmisest ja nende eest hoolitsemisest
- tunneb tantsimisest rõõmu ja hindab tantsulist liikumist kui elukestvat tervislikku harrastust
- tunneb tantsupidude ajalugu
Hindamine:

Arvestatud/mittearvestatud.
Protsessipõhine suuline sõnaline hindamine või tagasiside. Arvestuse saamiseks on nõutav õppetööst osavõtt 85%, aktiivne osalemine nii treeningutel kui esinemistel ja põhisammustiku ja tantsupidude ajaloo tundmine. Kursuse väljundiks on esinemised, milles teoreetilised ja praktilised teadmised ning oskused on ühendatud.
Märkused:

Vajalik treeningriietus ning -jalanõud.
Õppematerjalid:

Valikaine “Tantsuõpetus” ainekava (REKK-i koostatud valdkonnaraamat “Kehaline kasvatus”)
S. Kapper “Eesti rahvatantsud”
A.Arraste “Eesti rahvatants” TLÜ koreograafiaosakonna õppematerjal
K. Torop “Eesti rahvatantsu oskussõnastik”,
valikaine materjalide kogumik (koostanud A. Pungas)
tantsukirjeldused

Valikaine: ansambel

Nädalatunde: 1 tund nädalas, vajadusel lisaproovid
Õpetaja: Anu Pungas

Kursuse eesmärk:

Nooditundmise, muusikalise mälu, hingamistehnika, harmooniataju ja õige intoneerimise arendamine. Teadmised häälehoiu põhimõtetest. Muusikalise maitse ja silmaringi arendamine.

Õppesisu:

Hindamine:

Arvestatud/mittearvestatud. Protsessipõhine suuline sõnaline hindamine või tagasiside. Arvestuse saamiseks on nõutav õppetööst osavõtt 85%, aktiivne osalemine nii proovidel kui esinemistel. Kursuse väljundiks on esinemised kooli, valla ja maakonna üritustel.

Lossiplatsi 3, 41726 Pühajõe küla, Toila vald, Ida-Virumaa | Tel 33 69642, tel/faks 33 69742 | kool@toila.edu.ee