Lossiplatsi 3, 41726 Pühajõe küla, Toila vald, Ida-Virumaa | Tel 33 69642, tel/faks 33 69742 | kool@toila.edu.ee

Valikaine: rahvatants, segarühm

Kursus: 1 kursus ühes gümnaasiumiklassis
Kursuse nimi: rahvatants, segarühm

Nädalatunde: 1

Õpetaja: Kaja Oja

 

Teemad:

Eesti rahvatantsu tavad ja traditsioonid, tantsupidude tähendus Eesti kultuurimaastikul;

Rahvamuusika ja -tants: põhisammud ja -liikumised ning nende kasutamine;
tantsu oskussõnavara mõistmine ja kasutamine;
pärimustants;

autoritants, Eesti tuntumad tantsuautorid;

seltskonnatants;
rahvarõivad

 

Õpitulemused:

Kursuse lõpus
- teab õpilane eesti rahvatantsu põhisamme ja oskab kasutada neid teadmisi üksi, paaris või rühmas;

- tantsimisel arvestab muusika ja kaaslastega;

- tantsib ja analüüsib Eesti pärimus- või autoritantse ning teiste rahvaste seltskonnatantse;
- omab teadmisi rahvariiete kandmisest ja nende eest hoolitsemisest;
- tunneb tantsimisest rõõmu ja hindab tantsulist liikumist kui elukestvat tervislikku harrastust.

 

Hindamine:
Kursus on arvestuslik, st kursuse lõpus saab õpilane tulemuseks kas A (arvestatud) või MA (mittearvestatud).

Kursuse on edukalt ehk arvestuslikult läbinud õpilane, kes

- on käinud kohal vähemalt 75% tundidest;

- on tunnis aktiivselt kaasa töötanud;

- on omandanud õpitud tantsurepertuaari;

- võtab osa planeeritud esinemistest

 

Märkused:

Valikaine kursus on mõeldud tantsuhuvilistele õpilastele, kes on huvitatud eesti rahvatantsude õppimisest ja selle tegevuse praktilisest väljundist, milleks on rahvatantsude tantsimise oskus erinevates situatsioonides, vastavalt iga õppuri võimetele, loovusele ja koostöövalmidusele. Rahvatantsu õpe koosneb pärimustantsu ja/või eesti rahvusliku lavatantsustiili õppimisest.

Õppetöö peamisteks vormideks on praktiline tantsutund ja treening, lisanduvad vaatlused, vestlused ja arutelud, esinemised (etendused, kontserdid), osavõtt piirkondlikest ja üle-eestilistest rahvatantsusündmustest. Õpe võib  olla korraldatud ka väljaspool kooli ruume.

Tundides on soovitatav kanda mugavaid riideid ja jalanõusid, mis

ei piira liikumist. Tüdrukutel väga soovitav kanda laia seelikut.


Õppematerjalid:

Valikaine Tantsuõpetus ainekava (REKK-i koostatud valdkonnaraamat Kehaline kasvatus)
K. Torop Eesti rahvatantsu oskussõnastik

Erinevate autorite tantsukirjeldused (õpetaja isiklik kogu)

 

Lossiplatsi 3, 41726 Pühajõe küla, Toila vald, Ida-Virumaa | Tel 33 69642, tel/faks 33 69742 | kool@toila.edu.ee