Edulugu

Iga Eesti kool on üks suur edu- ja imelugu. On ju ime olla OECD riikide esimeste seas PISA tulemustes, kuid viimaste seas koolide rahastamises. Ka Toila Gümnaasium on olnud PISA valimites ning saavutanud matemaatikas ja loodusteadustes Eesti keskmisest veel tublisti paremaid tulemusi. Reaalaineid, tehnoloogiat ja loodusteadusi peamegi oma kooli tugevamateks külgedeks. Alates matemaatika riigieksami kõigile kohustuslikuks muutumisest, on meie matemaatika tulemused olnud Eesti tipus.

Ei oska öelda, mida me oleme teinud õigesti, et see nii on, sest erinevalt nn eliitkoolidest, meie koolis mingeid sisseastumiskatseid ei tehta. Võimalik, et mitmed meie koolis pakutavad reaalkallakuga valikkursused on matemaatikat toetanud. Nii on Toila Gümnaasiumis juba 15 aastat järjepidevalt õpetatud mitmeid programmeerimiskeeli, 10 aastat 3D modelleerimist ning multimeediumit ja viimased 5 aastat ka robootikat. Praeguseks pole Eestis kooli, mis oleks nii hästi varustatud robootikaseadmetega (üks robootikakomplekt iga viie õpilase kohta).

Võimalik, et reaalainete taset on aidanud tõsta ja hoida ka gümnaasiumi uurimistööd, milles oleme suunanud õpilasi rakendama tõsiseid matemaatilise statistika ja andmeanalüüsi meetodeid nagu klaster- ja faktoranalüüs ning regressioonimeetodid. See on toetanud arusaamist matemaatikast ja andmetevaheliste seoste leidmise võimalikkusest üldisemalt.

Meie kooli lõpetajad on alati 100% pääsenud edasi õppima kõrgkoolidesse ning väga paljud neist on valinud IT ja loodusteadustega seotud valdkonnad.

Toila Gümnaasiumi juhtkond usaldab oma õpetajaid ja ei sunni neid tegema mingeid uuendusi üksnes uuenduste endi pärast. Nagu õpilastel võivad olla erinevad õpistiilid, nii peab respekteerima ka õpetajate erinevaid õpetamisstiile. Kuigi meil on õpetajaid, kes osalevad või on osalenud mitmetes tehnoloogiaga seotud projektides või võrgustikes (ITEK, eTwinning, Progetiiger, Nutilaborid), siis eelkõige hindame õpetajat selle järgi, milline mõju on tal oma kooli õpilastele, kui suurt huvi ta suudab õpilastes õpetatava valdkonna vastu äratada ning kui efektiivselt ta suudab ta keerulisi asju selgitada. Selle eelduseks on lai silmaring, loogiline argumentatsioon, seoste loomise oskused ja sügav isiklik huvi õpetatava valdkonna vastu. Nii hindame ka tundides rakendatavaid meetodeid ja kasutatavat tehnoloogiat pigem selle järgi, kui palju need muudavad õppeprotsessi efektiivsemaks ja õppetulemusi paremaks.

Toila Gümnaasium viib iga-aastaselt läbi põhjaliku veebipõhise rahuloluuringu õpilaste, kooli töötajate ja lapsevanemate seas, milles selgitatakse välja positiivseid ja negatiivseid aspekte koolielust, sealhulgas saavad õpilased anonüümselt hinnata ka õpetajate tundide huvitavust. Nendele uuringutele lisanduvad veel mitmed vajaduspõhised küsitlused, samuti rakendatakse tundide külastusi juhtkonna ning kolleegide poolt.

Juba 15 aastat kasutavad kooli töötajad kinnist interneti sisevõrku, mille kaudu jagatakse, süstematiseeritakse ja analüüsitakse kooli õpperptsessiga seotud infot.

Avalikkus saab teada kooli tegemistest pidevalt uuenevast pildi- ja videogaleriist, ürituste kalendrist ning õpilaste poolt tehtavast kooli TV-st.

Vitae, non scholae discimus
Anna tagasisidet