Lossiplatsi 3, 41726 Pühajõe küla, Toila vald, Ida-Virumaa | Tel 33 69642, tel/faks 33 69742 | kool@toila.edu.ee

Klassijuhataja ametijuhend

Ametikoht: klassijuhataja

 1. Esindab oma klassi.
 2. Tagab sõbralikud koostöösuhted.
 3. Kujundab läbi oma klassi kooli positiivset mainet.
 4. Vahendab informatsiooni klassi ja ümbritseva keskkonna vahel.
 5. Jälgib ja suunab koostöös aineõpetajatega ja lapsevanematega õpilase isiksuse arengu kulgu.
 6. Selgitab õpilase koolist puudumise, ebarahuldava käitumise või nõrga edasijõudmise põhjusi.
 7. Abistab ning annab nõu probleemide lahendamisel aineõpetajatele, õpilastele ja lapsevanematele.
 8. Korraldab aineõpetaja ja lapsevanema vahelisi kohtumisi, kui seda soovib lapsevanem või aineõpetaja.
 9. Koordineerib õppeainetevahelist integratsiooni läbivate teemade käsitlemisel klassis.
 10. Viib läbi arenguvestlusi.
 11. Teavitab regulaarselt hinnetelehega õpilase õppeedukusest neid lapsevanemaid, kel puudub juurdepääs e-koolile.
 12. Organiseerib kasvatuslikel eesmärkidel klassi tunniväliseid üritusi.
 13. Osaleb koos klassiga vastava vanuseastme ülekoolilistel üritustel ning täidab seal vajaduse korral graafiku alusel ka korrapidaja ülesandeid.
 14. Tagab õpilaste turvalisuse klassi üritustel ja neil ülekoolilistel üritustel kus klass osaleb.
 15. Hoiab pidevalt oma klassi õpilasi kursis tunniplaani muutustega.
 16. Reageerib klassi tööd häirivatele puudustele, võimalusel kõrvaldab need ja/või informeerib vastava tegevusliini eest vastutavat kooli juhtkonna liiget.
 17. Täidab õpilasraamatu ja klassitunnistused, kannab e-kooli kord nädalas läbiviidud klassijuhatajatunnid või neid asendanud üritused.
 18. Iga õppeveerandi lõpul teeb kokkuvõtted õpilaste puudumistest ja hilinemistest ning sisestab andmed elektroonilisse aruandlusse.
 19. Vastutab e-kooli nõuetekohase täitmise eest.
 20. Koostab vajadusel õpilase või endise õpilase iseloomustuse.
 21. Teeb ettepanekuid kooli juhtkonnale õpilaste tunnustamiseks ja mõjutamiseks.
 22. Hindab talle määratud õpilaste käitumist ja hoolsust ning oskab neid hinnanguid õpilastele ja lapsevanematele põhjendada.
 23. Tagab konfidentsiaalsuse õpilase ja lapsevanema kohta käiva informatsiooni haldamisel ning teeb kõik selleks, et kogu isikuandmetega seotud info ei jõuaks kolmandate isikuteni.
 24. Osaleb pedagoogilis - psühholoogilistel enesetäiendustel.
Lossiplatsi 3, 41726 Pühajõe küla, Toila vald, Ida-Virumaa | Tel 33 69642, tel/faks 33 69742 | kool@toila.edu.ee