Lossiplatsi 3, 41726 Pühajõe küla, Toila vald, Ida-Virumaa | Tel 33 69642, tel/faks 33 69742 | kool@toila.edu.ee

Toila Gümnaasiumi õpilaste käitumise ja hoolsuse hindamise alused

Õpilase käitumise hindamine põhikoolis

Õpilase käitumises hindame tema suhtlemist, töörahu hoidmist ja kooli kodukorra järgimist.

Suhtlemine

Õpilane

 • käitub viisakalt nii tunnis kui ka väljaspool tunde (vahetund, söökla, õueala, koolibuss, õppekäik, huviring, üritus)

 • liigub vahetunnis rahulikult, ei torma

 • suhtleb viisakalt kaasõpilaste ja täiskasvanutega ning kasutab sobivat sõnavara

 • on sõbralik ja abivalmis, tervitab

Töörahu hoidmine

Õpilane

 • täidab õpetaja korraldusi

 • saabub tundi õigeaegselt ja lahkub pärast õpetaja märguannet

 • ootab viisakalt oma kõnejärge

 • tegeleb tunnis ainult seal ettenähtud asjadega

 • laseb õpetajal õpetada ja kaasõpilastel õppida (tunnirahu klassi saatmised alandavad käitumishinnet)

 • lülitab mobiiltelefoni hääletule re˛iimile ja asetab koolikotti

Kooli kodukorra järgimine

Õpilane

 • täidab kooli kodukorra eeskirju

 • hoiab kooli vara ja ruume

Käitumishindega eeskujulik hinnatakse õpilast, kelle üldtunnustatud käitumis- ja kõlblusnormide järgimine on harjumuspärane igas olukorras, kes täidab koolis heaks kiidetud käitumisnorme eeskujulikult ja järjepidevalt. Puuduvad suulised ja kirjalikud märkused.

Käitumishindega hea hinnatakse õpilast, kes järgib üldtunnustatud käitumis- ja kõlblusnorme ning enamasti täidab koolis heaks kiidetud käitumisnorme.

Käitumishindega rahuldav hinnatakse õpilast, kes üldiselt järgib üldtunnustatud käitumis- ja kõlblusnorme ning täidab koolis heaks kiidetud käitumisnorme, kuid kellel on esinenud eksimusi.

Käitumishindega mitterahuldav hinnatakse õpilast, kes ei täida kooli kodukorra nõudeid, ei allu õpetajate nõudmistele ega järgi üldtunnustatud käitumis- ja kõlblusnorme.

Õpilase käitumise võib hinnata mitterahuldavaks ka üksiku õigusvastase teo või ebakõlbelise käitumise eest.

Käitumist hindab klassijuhataja koostöös aineõpetajatega

Õpilase hoolsuse hindamine põhikoolis

Õppevahendite korrashoid

Õpilane

 • võtab kaasa kõik tunniks vajalikud õppevahendid (ka spordiriided)

 • hoiab vihikutes ja raamatutes puhtust ja korda

Suhtumine õppetöösse

Õpilane

 • töötab tunnis aktiivselt kaasa

 • õpib võimetekohaselt

 • kannab kaasas ja täidab korrektselt õpilaspäevikut

 • täidab koduseid ülesandeid

 • teostab õigeaegselt järelvastamisi

 • peab reeglitest ja kokkulepetest kinni

 • puudub koolist ainult mõjuva põhjusega

 • põhjendab õigeaegselt õppetööst puudumised

 • kannab vahetusjalatseid ja riietub korrektselt

Hoolsushindega eeskujulik hinnatakse õpilast, kes õpib kõiki õppeaineid võimetekohaselt ja täidab koolis heaks kiidetud hoolsuse hindamiskriteeriume eeskujulikult ja järjepidevalt. Puuduvad suulised ja kirjalikud märkused.

Hoolsushindega hea hinnatakse õpilast, kes õpib kõiki õppeaineid võimetekohaselt ja enamasti täidab koolis heaks kiidetud hindamiskriteeriume.

Hoolsushindega rahuldav hinnatakse õpilast, kes ei õpi võimetekohaselt, üldiselt täidab koolis heaks kiidetud hindamiskriteeriume, kuid ei ole nende täitmisel piisavalt järjekindel.

Hoolsushindega mitterahuldav hinnatakse õpilast, kes ei õpi võimetekohaselt, suhtub õppeülesannetesse lohakalt ja vastutustundetult.

Hoolsuse hinnet alandab põhjusta puudumine.

Hoolsust hindab klassijuhataja koostöös aineõpetajaga.

Käitumise ja hoolsuse hindamine gümnaasiumiastmes

 1. Käitumishindega eeskujulik hinnatakse õpilast, kellele üldtunnustatud käitumis- ja kõlblusnormide järgimine on harjumuspärane igas olukorras, kes täidab kooli kodukorra nõudeid eeskujulikult ja järjepidevalt.

 2. Käitumishindega hea hinnatakse õpilast, kes järgib enamasti üldtunnustatud käitumis- ja kõlblusnorme ning täidab kooli kodukorra nõudeid.

 3. Käitumishindega rahuldav hinnatakse õpilast, kes üldiselt järgib üldtunnustatud käitumis- ja kõlblusnorme ning täidab kooli kodukorra nõudeid, kuid kellel on esinenud eksimusi.

 4. Käitumishindega mitterahuldav hinnatakse õpilast, kes ei täida kooli kodukorra nõudeid, ei allu õpetajate nõudmistele ega järgi üldtunnustatud käitumis- ja kõlblusnorme. Õpilase käitumist hinnatakse mitterahuldavaks ka üksiku õigusvastase teo või ebakõlbelise käitumise eest või koolikohustuse mittetäitmise eest (ekooli järgi algab koolikohustuse mittetäitmine 24 põhjendamata puudutud tunnist õppeperioodi (poolaasta) jooksul).

Gümnaasiumiõpilase hoolsuse hinne sisaldub käitumishindes, mistõttu arvestatakse käitumise hindamisel õpilase suhtumist õppetöösse ning endale võetud kohustuste täitmist.

Gümnaasiumiastme õpilase käitumishinnet alandab põhjusta puudumine.

Käitumist hindab klassijuhataja koostöös aineõpetajatega

Teated
Tegevuste kalender
Galerii
Söökla menüü
Õpilaste saavutused


Õnnitleme!


Evelina Pällo
Reimo Lõhmus

Marge Rõõmus


  Lossiplatsi 3, 41726 Pühajõe küla, Toila vald, Ida-Virumaa | Tel 33 69642, tel/faks 33 69742 | kool@toila.edu.ee