Toila Gümnaasium, Lossiplatsi 3, 41726 Pühajõe küla, Toila vald, Ida-Virumaa | Tel 33 69642, tel/faks 33 69742 | kool@toila.edu.ee

Toila Gümnaasiumi logopeed-eripedagoogi ametijuhend

Toila Gümnaasiumi logopeed-eripedagoogi ametijuhend

 

 

 

1.       Üldosa

 

1.1.                        Logopeed-eripedagoogiga sõlmib töölepingu kooli direktor.

1.2.                        Logopeed-eripedagoog allub vahetult direktori asetäitjale õppe- ja kasvatustöö alal.

1.3.                        Logopeed-eripedagoog võib omada noorempedagoogi, pedagoogi, vanempedagoogi või metoodiku ametijärku.

1.4.                        Logopeed-eripedagoog võib üldtööaja sees olla klassijuhataja ja anda kuni 7 ainetundi nädalas, mille eest makstakse lisatasu.

1.5.                        Logopeed-eripedagoogi üldtööaeg on 35 tundi nädalas, sealhulgas õppe- või kasvatustöö tundide arv on 22 tundi nädalas.

1.6.                        Logopeed-eripedagoogi puhkus tööaasta eest on 56 kalendripäeva.

1.7.                        Põhikooli 1.–9. klassi õpilaste üldteenindamiseks luuakse üks logopeedi ametikoht iga 40–50 kõneravi vajava õpilase kohta.

 

 

2.       Ametikoha eesmärk on tagada õpiabi kirjutamis- ja lugemispuuetega ning kõneravi vajavatele õpilastele.

 

3.       Nõuded haridusele - erialane kõrgharidus.

 

4.       Ametialased teadmised ja oskused

 

4.1.erialased teadmised ja oskused oma eriala valdkonnas;

4.2.pedagoogilised teadmised, oskus neid tulemuslikult rakendada;

4.3.kehtiva haridusseadusandluse tundmine.

 

5.Isiksuseomadused

 

5.1. suhtlemis-, väljendus- ja kuulamisoskus, aja efektiivne kasutus, meeskonnatöö tahe, oskus inimesi veenda ja mõjutada;

5.2. lojaalsus, usaldusväärsus, kohusetunne, suur pingetaluvus, iseseisvus ja initsiatiiv otsuste tegemisel, vastutustunne, korrektsus, järjekindlus, nõudlikkus, lastesõbralikkus;

5.3. oskab oma tööd planeerida ja töötulemusi analüüsida, tööülesandeid jagada.

 

6.Töökohustused

 

6.1. selgitab õppeaasta alguses välja logopeedilist abi vajavad õpilased;

6.2. moodustab õpperühmad, koostab tunniplaani ja töökavad;

6.3. korraldab individuaal-kõneravitunnid;

6.4. muretseb vajalikud näitvahendid ja muud abimaterjalid kvaliteetseks õpetamiseks;

6.5.nõustab vajadusel lapsevanemaid ja kolleege ning annab tagasisidet lapse arengu kohta;

6.6. teeb tihedat koostööd lasteaiaga, et juba enne kooli saada ülevaade laste kõne arengust;

6.7. peab korras ja täidab oma tööks vajalikku dokumentatsiooni;

6.8. tagab konfidentsiaalsuse õpilase kohta käiva informatsiooni haldamisel;

6.9. täidab vastavalt vajadusele tööandja ja koolijuhtide poolt antud ühekordseid tööülesandeid.

 

7.Õigused

 

7.1.saada informatsiooni kooli eesmärkide osas, samuti kooli puudutavate õigusaktide, seadusandlike dokumentide kohta;

7.2. saada vajadusel ametialast täiendkoolitust;

7.3.teha koolide juhtkondadele ettepanekuid õppetöö paremaks korraldamiseks ja laste õppimiseks ning raviks vajalike tingimuste loomiseks.

 

8.Vastutus

 

8.1.vastutab käesoleva ametijuhendiga ettenähtud töökohustuste nõuetekohase ja korrektse täitmise eest;

8.2.vatutab talle usaldatud vara heaperemeheliku kasutamise eest.

 

9.Ametijuhendi muutmine

 

9.1.logopeedi ja direktori vahelisel kokkuleppe alusel;

9.2.või direktori poolt enne uue töötaja tööle võtmist;

9.3. või töökorralduse muutumisel kooli poolt;

9.4. või juhul, kui muudatuste aluseks on õigusaktid.

 

 

Töötaja                                                          

 

 

__________________________                               

Katrin Kivimeister

 

Teated
Tegevuste kalender
Galerii
Söökla menüü
Õpilaste saavutused


Õnnitleme!


Lisann Sööt
Kristiin-Marleen Neiland  Toila Gümnaasium, Lossiplatsi 3, 41726 Pühajõe küla, Toila vald, Ida-Virumaa | Tel 33 69642, tel/faks 33 69742 | kool@toila.edu.ee