Toila Gümnaasium, Lossiplatsi 3, 41726 Pühajõe küla, Toila vald, Ida-Virumaa | Tel 33 69642, tel/faks 33 69742 | kool@toila.edu.ee

Toila Gümnaasiumi logopeed-eripedagoogi ametijuhend

Toila Gümnaasiumi logopeed-eripedagoogi ametijuhend

 

 

 

1.       Üldosa

 

1.1.                        Logopeed-eripedagoogiga sõlmib töölepingu kooli direktor.

1.2.                        Logopeed-eripedagoog allub vahetult direktori asetäitjale õppe- ja kasvatustöö alal.

1.3.                        Logopeed-eripedagoog võib omada noorempedagoogi, pedagoogi, vanempedagoogi või metoodiku ametijärku.

1.4.                        Logopeed-eripedagoog võib üldtööaja sees olla klassijuhataja ja anda kuni 7 ainetundi nädalas, mille eest makstakse lisatasu.

1.5.                        Logopeed-eripedagoogi üldtööaeg on 35 tundi nädalas, sealhulgas õppe- või kasvatustöö tundide arv on 22 tundi nädalas.

1.6.                        Logopeed-eripedagoogi puhkus tööaasta eest on 56 kalendripäeva.

1.7.                        Põhikooli 1.–9. klassi õpilaste üldteenindamiseks luuakse üks logopeedi ametikoht iga 40–50 kõneravi vajava õpilase kohta.

 

 

2.       Ametikoha eesmärk on tagada õpiabi kirjutamis- ja lugemispuuetega ning kõneravi vajavatele õpilastele.

 

3.       Nõuded haridusele - erialane kõrgharidus.

 

4.       Ametialased teadmised ja oskused

 

4.1.erialased teadmised ja oskused oma eriala valdkonnas;

4.2.pedagoogilised teadmised, oskus neid tulemuslikult rakendada;

4.3.kehtiva haridusseadusandluse tundmine.

 

5.Isiksuseomadused

 

5.1. suhtlemis-, väljendus- ja kuulamisoskus, aja efektiivne kasutus, meeskonnatöö tahe, oskus inimesi veenda ja mõjutada;

5.2. lojaalsus, usaldusväärsus, kohusetunne, suur pingetaluvus, iseseisvus ja initsiatiiv otsuste tegemisel, vastutustunne, korrektsus, järjekindlus, nõudlikkus, lastesõbralikkus;

5.3. oskab oma tööd planeerida ja töötulemusi analüüsida, tööülesandeid jagada.

 

6.Töökohustused

 

6.1. selgitab õppeaasta alguses välja logopeedilist abi vajavad õpilased;

6.2. moodustab õpperühmad, koostab tunniplaani ja töökavad;

6.3. korraldab individuaal-kõneravitunnid;

6.4. muretseb vajalikud näitvahendid ja muud abimaterjalid kvaliteetseks õpetamiseks;

6.5.nõustab vajadusel lapsevanemaid ja kolleege ning annab tagasisidet lapse arengu kohta;

6.6. teeb tihedat koostööd lasteaiaga, et juba enne kooli saada ülevaade laste kõne arengust;

6.7. peab korras ja täidab oma tööks vajalikku dokumentatsiooni;

6.8. tagab konfidentsiaalsuse õpilase kohta käiva informatsiooni haldamisel;

6.9. täidab vastavalt vajadusele tööandja ja koolijuhtide poolt antud ühekordseid tööülesandeid.

 

7.Õigused

 

7.1.saada informatsiooni kooli eesmärkide osas, samuti kooli puudutavate õigusaktide, seadusandlike dokumentide kohta;

7.2. saada vajadusel ametialast täiendkoolitust;

7.3.teha koolide juhtkondadele ettepanekuid õppetöö paremaks korraldamiseks ja laste õppimiseks ning raviks vajalike tingimuste loomiseks.

 

8.Vastutus

 

8.1.vastutab käesoleva ametijuhendiga ettenähtud töökohustuste nõuetekohase ja korrektse täitmise eest;

8.2.vatutab talle usaldatud vara heaperemeheliku kasutamise eest.

 

9.Ametijuhendi muutmine

 

9.1.logopeedi ja direktori vahelisel kokkuleppe alusel;

9.2.või direktori poolt enne uue töötaja tööle võtmist;

9.3. või töökorralduse muutumisel kooli poolt;

9.4. või juhul, kui muudatuste aluseks on õigusaktid.

 

 

Töötaja                                                          

 

 

__________________________                               

Katrin Kivimeister

 

Toila Gümnaasium 60.
Teated
Tegevuste kalender
Galerii
Söökla menüü
Õpilaste saavutused


Õnnitleme!


Britta Eliise Astok
Julius Tycho Henf  Toila Gümnaasium, Lossiplatsi 3, 41726 Pühajõe küla, Toila vald, Ida-Virumaa | Tel 33 69642, tel/faks 33 69742 | kool@toila.edu.ee