Lossiplatsi 3, 41726 Pühajõe küla, Toila vald, Ida-Virumaa | Tel 33 69642, tel/faks 33 69742 | kool@toila.edu.ee

Toila Gümnaasiumi logopeed-eripedagoogi ametijuhend

1. Üldosa

1.1. Logopeed-eripedagoogiga sõlmib töölepingu kooli direktor.

1.2. Logopeed-eripedagoog allub vahetult direktori asetäitjale õppe- ja kasvatustöö alal.

1.3. Logopeed-eripedagoog võib omada noorempedagoogi, pedagoogi, vanempedagoogi või metoodiku ametijärku.

1.4. Logopeed-eripedagoog võib üldtööaja sees olla klassijuhataja ja anda kuni 7 ainetundi nädalas, mille eest makstakse lisatasu.

1.5. Logopeed-eripedagoogi üldtööaeg on 35 tundi nädalas, sealhulgas õppe- või kasvatustöö tundide arv on 22 tundi nädalas.

1.6. Logopeed-eripedagoogi puhkus tööaasta eest on 56 kalendripäeva.

1.7. Põhikooli 1.–9. klassi õpilaste üldteenindamiseks luuakse üks logopeedi ametikoht iga 40–50 kõneravi vajava õpilase kohta.

2. Ametikoha eesmärk on tagada õpiabi kirjutamis- ja lugemispuuetega ning kõneravi vajavatele õpilastele.

3. Nõuded haridusele - erialane kõrgharidus.

4. Ametialased teadmised ja oskused

4.1. erialased teadmised ja oskused oma eriala valdkonnas;

4.2. pedagoogilised teadmised, oskus neid tulemuslikult rakendada;

4.3. kehtiva haridusseadusandluse tundmine.

5. Isiksuseomadused

5.1. suhtlemis-, väljendus- ja kuulamisoskus, aja efektiivne kasutus, meeskonnatöö tahe, oskus inimesi veenda ja mõjutada;

5.2. lojaalsus, usaldusväärsus, kohusetunne, suur pingetaluvus, iseseisvus ja initsiatiiv otsuste tegemisel, vastutustunne, korrektsus, järjekindlus, nõudlikkus, lastesõbralikkus;

5.3. oskab oma tööd planeerida ja töötulemusi analüüsida, tööülesandeid jagada.

6. Töökohustused

6.1. selgitab õppeaasta alguses välja logopeedilist abi vajavad õpilased;

6.2. moodustab õpperühmad, koostab tunniplaani ja töökavad;

6.3. korraldab individuaal-kõneravitunnid;

6.4. muretseb vajalikud näitvahendid ja muud abimaterjalid kvaliteetseks õpetamiseks;

6.5. nõustab vajadusel lapsevanemaid ja kolleege ning annab tagasisidet lapse arengu kohta;

6.6. teeb tihedat koostööd lasteaiaga, et juba enne kooli saada ülevaade laste kõne arengust;

6.7. peab korras ja täidab oma tööks vajalikku dokumentatsiooni;

6.8. tagab konfidentsiaalsuse õpilase kohta käiva informatsiooni haldamisel;

6.9. täidab vastavalt vajadusele tööandja ja koolijuhtide poolt antud ühekordseid tööülesandeid.

7. Õigused

7.1. saada informatsiooni kooli eesmärkide osas, samuti kooli puudutavate õigusaktide, seadusandlike dokumentide kohta;

7.2. saada vajadusel ametialast täiendkoolitust;

7.3. teha koolide juhtkondadele ettepanekuid õppetöö paremaks korraldamiseks ja laste õppimiseks ning raviks vajalike tingimuste loomiseks.

8. Vastutus

8.1. vastutab käesoleva ametijuhendiga ettenähtud töökohustuste nõuetekohase ja korrektse täitmise eest;

8.2. vastutab talle usaldatud vara heaperemeheliku kasutamise eest.

9. Ametijuhendi muutmine

9.1. logopeedi ja direktori vahelisel kokkuleppe alusel;

9.2. või direktori poolt enne uue töötaja tööle võtmist;

9.3. või töökorralduse muutumisel kooli poolt;

9.4. või juhul, kui muudatuste aluseks on õigusaktid.

Lossiplatsi 3, 41726 Pühajõe küla, Toila vald, Ida-Virumaa | Tel 33 69642, tel/faks 33 69742 | kool@toila.edu.ee