Toila Gümnaasium, Lossiplatsi 3, 41726 Pühajõe küla, Toila vald, Ida-Virumaa | Tel 33 69642, tel/faks 33 69742 | kool@toila.edu.ee

Kursus: Filmikunst
Õpetaja: Avar Pentel

 

Kursusel käsitleme erinevaid filmide liike, analüüsime filme ning tutvustame ja teeme praktikas läbi kõik filmide loomise peamised etapid: stsenaristika, režii, filmivõtted ning montaaži.

 

 • Stsenaristikas analüüsime lühifilme ja õpime ära tundma filmistsenaariumi peamisi elemente. Praktiliste harjutustena koostab igaüks ka oma lühifilmi stsenaariumi.
 • Režii teema juures õpime märkama plaanide vahetust filmides ning omandame põhiteadmised sellest, millised plaanid sobivad omavahel kokku ning milline on erinevate plaanide psühholoogiline mõju vaatajale. Praktilise harjutusena loome režiistsenaariumi, milles on kirjeldatud detailne plaanide vahetus filmis.
 • Võtete osas käsitleme korralduslikke küsimusi, mis on seotud režiistsenaariumis kirjeldatud plaanide filmimisega, sest tavaliselt ei ole võtteid otstarbekas teha stsenaariumiga samas kronoloogilises järjekorras. Samuti teeme praktiliselt läbi filmivõtted ja harjutame erinevaid rolle võtete juures.
 • Montaaži osas õpime videotöötlusprogrammide abil panema võttematerjalist kokku  filmi varem koostatud režiistsenaariumi põhjal.

 

 

Kursus: Robootika I
Õpetaja: Avar Pentel
 

Kursusel õpime komplekteerima ning programmeerima Lego Mindstorms NXT 2.0 ja/või EV3 robootikakomplektide abil. Kursuse jooksul loome mitmeid eriotstarbelisi autonoomseid roboteid, mis reageerivad keskkonnale ja käituvad vastavalt sellele. Näiteks loome roboteid, mis järgivad etteantud musta või valget joont, orienteeruvad labürindis, võistlevad omavahel sumos või täidavad muid ülesandeid. 

 

 

Kursus: Robootika II (edasijõudnutele)
Õpetaja: Avar Pentel
 

Kursus on mõeldud kõigile, kes on juba ühe robootikakursuse läbinud. Kasutame lisaks Lego Mindstorms NXT 2.0 ja EV3 robootikakomplektidele ka Arduino kontrollereid ning teeme tutvust droonide programmeerimsega. Vastavalt grupi huvidele võib kursuse teemat muuta, näiteks võime keskenduda robotite loomisele mingi konkreetse võistluse jaoks (Robotex või muu). 

 

 

Kursus: Filosoofia
Õpetaja: Avar Pentel

 

Kursuse eesmärgiks on avardada silmaringi ja anda ülevaade tuntumatest filosoofia probeemidest: teadmine, tõde, keha ja vaimu probleemid, tahtevabadus ja vabadus, moraaliprobleemid, filosoofia rakenduslikud probleemid (eutanaasia, abort, surmanuhtlus). Samuti antakse ülevaade suurematest filosoofilistest koolkondadest.

Õppetöö koosneb loengutest, õpilaste ettekannetest ja nende üle arutlemisest ning kodustest töödest (ettekanne ja referaat või essee). Kursus on arvestuslik.

 

 

Kursus: Veebiprogrammeerimine PHP-s
Õpetaja: Avar Pentel
 

Kursus on mõeldud kõigile gümnaasiumi õpilastele ja selles võivad osaleda ka eelmisel veebiprogrammeerimise kursusel osalenud, sest selle kursuse rõhk on peamiselt PHP keelel, mida eelmisel kursusel jõudsime vaid põgusalt käsitleda. Erilisi arvutialaseid eelteadmisi see kursus ei eelda.

PHP on tänapäeval kõige levinuim vaba programmeerimiskeel veebirakenduste kirjutamiseks. Selles on kirjutatud valdav enamus veebilehekülgi, mida me iga päev külastame. 

Kursuse käigus õpime looma dünaamilisi veebilehti, ning veebirakendusi. Need on programmid, mis töötavad veebiserveris ja genereerivad dünaamiliselt uut sisu vastavalt kasutaja päringutele või muudele tegevustele. 

Näiteks õpime:

 • kuidas luua veebilehele ühtne mall, mis kuvab sisu erinevatest andmeallikatest;
 • kuidas mingit sisu turvaliselt parooliga kaitsta;

Õpime kirjutama veebirakendusi, mis võimaldavad selle kasutajal teha ise püsivaid muudatusi veebi sisus:

 • külalisteraamatuid,
 • foorumeid,
 • jututubasid,
 • hääletusi,
 • valikvastustega teste,
 • jne.

Kursuse peamiseks töövahendiks on tekstiredaktor, milles kirjutame PHP koodi. Kursusel osaleja saab hea baasi jätkamaks ülikoolis IT aladel. Kursus on hindeline, kursuse jooksul tuleb sooritada 3 arvestuslikku tööd. 

 

 

Kursus: Rakenduste programmeerimine C# abil
Õpetaja: Avar Pentel
 

Kursus on mõeldud kõigile gümnaasiumi klassidele ja ei nõua põhjalikke eelteadmisi programmeerimisest. 

.Net keskkond on Microsofti programmeerimiskeskkond, mille tuntud arendusvahendid on Microsoft Visual Studio ja MSSQL Explorer. 

Kursusel õpime programmeerima erinevaid rakendusi keeles C# (C Sharp), õpime kasutama andmebaasimootorit MSSQL ja õpime andmebaasipäringuid programmeerima. 

Kursusele osaleja saab hea baasi jätkamaks ülikoolis IT aladel. Kursus on hindeline, kursuse jooksul tuleb sooritada 3 arvestuslikku tööd.

 

 

Kursus: Multimeedium
Õpetaja: Avar Pentel

Kursus on mõeldud kõigile gümnaasiumi klassidele ja toimub üks kord nädalas.

Multimeediumi kursusel käsitletakse erinevaid meedia liike: tekst, pilt, animatsioon, film, heli, 3D mudelid, ja õpitakse neid looma ning eri meediumi liike omavahel ühendama.

 • Õpime tegema erinevaid animatsioone (gif, flash).
 • Õpime videofilmide montaazhi.
 • Tutvume helitöötlusega.
 • Õpime tegema 3D mudeleid.
 • Õpime ühendama erinevaid meediumiliike ja neid ühtse tervikuna esitama.
 • Õpime keerulisemaid võimalusi presentatsioonide elavdamiseks

Kursuse praktilise osa kõrval tutvume ka multimeediumi disaini teoreetiliste alustega.

Kursus on hindeline, kursusehinne moodustub kursuse jooksul loodud erinevatest meediaprojektidest.

Kursus ühendab endas meelelahutusliku ja insenerliku ja sobib seetõttu nii tulevasele filmimonteerijale, animaatorile, insenerile, informaatikule kui disainerile ja kindlasti on abiks ka kõigile neile, kes soovivad ise kaasaegse tehnika abil uusi ja huvitavaid asju luua.Kursus: 3D modelleerimine
Õpetaja: Avar Pentel

Kursuse jooksul teeme tutvust erinevate tasuta ja tasuliste tarkvarapakettidega kolmemõõtmeliste arvutijoonestuste tegemiseks. Tuntumatest professionaalide töövahendist õpime kasutama kolmedimensiooniliste mudelite loomise programmi 3D Studio Max. Lisaks sellele tutvume ka mitmete vabavaraliste vahenditega. Samuti tutvume spetsiaalse suunitlusega tarkavarapakettidega, mis on mõeldud kodu kujundamiseks, mööbli paigutamiseks jne.

3D modelleerimise teatud osi (näiteks 3D Studio Max programmi) käsitletakse ka Multimeediumi kursusel.

Kursus sobib kõigile, kes soovivad ülikoolis edasi õppida arhitektuuri või jätkata erinevatel inseneri erialadel või soovivad tegeleda disainiga (mööblidisain, interjööri disain, tootedisain jm).

Kursuse hinne moodustub kolmest arvestuslikust tööst. Arvestuslike tööde sisuks on mingi konkreetse mudeli loomine õpitavates programmides.


 

 

Kursus: Religioonilugu
Õpetaja: Avar Pentel

Kursus on mõeldud kõigile gümnaasiumi klassidele ja toimub üks kord nädalas.

Tegu ei ole usuõpetusega ega ühe kindla usundi propagandaga.

Kursus annab ülevaate erinevatest kultuuridest eri ajastutel. Religioonid on kultuuri tugevalt mõjutanud. Religioone tundmata on raske mõista mitmeid kirjandus-, kunsti- ja muusikateoseid. Religiooniloo kursuse käigus käsitletakse suuremaid maailmareligioone: kristlust, judaismi, islamit, budismi, taoismi, hinduismi ning põgusalt ka väiksemaid religioone. Samuti antakse ülevaade kaasaegsetest uususunditest.

Kursuse jooksul käsitleme mitmeid religioonide jaoks keskseid filosoofilisi ja eetilisi probleeme

nagu näiteks:

 • Mis on elu mõte?
 • Mis saab pärast surma?
 • Mis on hing?
 • Kas ettemääratud saatus on olemas?
 • Kuidas maailm tekkis/loodi?
 • Mis on hea ja halb?
 • Mis on patt?
 • Kuidas suhtuda eutanaasiasse, aborti ja surmanuhtlusesse?
 • Kuidas suhtuda seksuaalvähemustesse?
 • Soorollid.

Vaatleme, milliseid alternatiivseid vastuseid leidub neile küsimustele erinevates religioonides.

Kursus avardab silmaringi ja annab head näitlikku materjali kirjandite ja esseede kirjutamiseks.

Kursus on arvestuslik (see tähendab, et kursusel osalejat ei hinnata vaid saadakse arvestus). Arvestuse saamiseks tuleb osaleda tundides, valmistada ette üks ettekanne ja kirjutada üks essee.

Teated
Tegevuste kalender
Galerii
Söökla menüü
Õpilaste saavutused


Õnnitleme!


Lisann Sööt
Kristiin-Marleen Neiland  Toila Gümnaasium, Lossiplatsi 3, 41726 Pühajõe küla, Toila vald, Ida-Virumaa | Tel 33 69642, tel/faks 33 69742 | kool@toila.edu.ee