Lossiplatsi 3, 41726 Pühajõe küla, Toila vald, Ida-Virumaa | Tel 33 69642, tel/faks 33 69742 | kool@toila.edu.ee

Õpetaja Kristi Goldberg

11. klassile AVALIK ESINEMINE INGLISE KEELES, 1 tund nädalas

Kirjeldus: Kursuse eesmärk on saada ülevaade erinevatest kõnetüüpidest ja harjutada esinemist inglise keeles, saada üle esinemishirmust. Kursus koosneb teooriast ja praktikast – kõnede analüüs, kõnede esitamine, klassikaaslaste hindamine ja enda esituse analüüsimine. Tunnis peetavad lühikõned lindistataks ja vähemalt üks kõne filmitakse. 80 % õppetööst on suuline. Kodutöö on peaaegu iga tunni osaks.

11. ja 12. klassile FILOSOOFIA, 1 tund nädalas

Kirjeldus: Kursuse eesmärgiks on avadrada silmaringi ja anda kerge ülevaade tuntumatest filosoofia probeemidest:teadmine, tõde, keha ja vaimu probleemid, tahtevabadus ja vabadus, moraaliprobleemid, filosoofia rakenduslikud probleemid (eutanaasia, abort, surmanuhtlus).

Õppetöö koosneb teooriast (töölehtedest), kodustest töödest (kirjalikud), kontrolltöödest ja referaadist.

12. klassile SUULINE INGLISE KEEL, 1 tund nädalas

Kirjeldus: Kursus keskendub suulisele kõnekeelele ja on suunatud riigieksamiks valmistujale. Peatähelepanu on sõnavara arendamisel, suulise vastuse ülesehitamisel eksamil ja spontaansel vastamisel. Vastuseid lindistatakse ja analüüsitakse. 95 % õppetööst on suuline. Kodune töö on peaaegu iga tunni osaks.

KARJÄÄRIÕPETUS, 1 tund nädalas

Kirjeldus: Karjääriõpetuse peateemad on :

 • Enesetundmine ja selle tähtsus karjääriplaneerimisel
 • Õppimisvõimaluste ja töömaailma tundmine ning selle tähtsus karjääriplaneerimisel
 • Planeerimine ja otsustamine
 • Karjääriõpetus toetab õpilase karjääri planeerimist ja valmisolekut elukestvaks õppeks, lõimides teistes õppeainetes omandatud teadmised.

  Aineõpetusega taotletakse, et õpilane:

  • teadvustab oma huvisid, võimeid ja oskusi, mis võimaldavad adekvaatse enesehinnangu
  • kujunemist ning konkreetsete karjääriplaanide tegemist;
  • arendab oma õpioskusi, suhtlemisoskusi, koostöö-, otsustamis- ja infoga ümberkäimise oskusi;
  • arendab soovi ja oskust endale eesmärke seada ja nendeni jõudmiseks süsteemselt tegutseda;
  • kujundab soovi ja valmisolekut elukestvaks õppimiseks ja iseseisvaks karjääriotsuste tegemiseks;
  • tutvub erinevate ametite/elukutsetega, õppides tundma haridus- ja koolitusvõimalusi, tööseadusandlust ning kohalikku majanduskeskkonda.
Lossiplatsi 3, 41726 Pühajõe küla, Toila vald, Ida-Virumaa | Tel 33 69642, tel/faks 33 69742 | kool@toila.edu.ee