Toila Gümnaasium, Lossiplatsi 3, 41726 Pühajõe küla, Toila vald, Ida-Virumaa | Tel 33 69642, tel/faks 33 69742 | kool@toila.edu.ee

Õpetaja Kristi Goldberg

11. klassile AVALIK ESINEMINE INGLISE KEELES, 1 tund nädalas

Kirjeldus: Kursuse eesmärk on saada ülevaade erinevatest kõnetüüpidest ja harjutada esinemist inglise keeles, saada üle esinemishirmust. Kursus koosneb teooriast ja praktikast – kõnede analüüs, kõnede esitamine, klassikaaslaste hindamine ja enda esituse analüüsimine. Tunnis peetavad lühikõned lindistataks ja vähemalt üks kõne filmitakse. 80 % õppetööst on suuline. Kodutöö on peaaegu iga tunni osaks.

11. ja 12. klassile FILOSOOFIA, 1 tund nädalas

Kirjeldus: Kursuse eesmärgiks on avadrada silmaringi ja anda kerge ülevaade tuntumatest filosoofia probeemidest:teadmine, tõde, keha ja vaimu probleemid, tahtevabadus ja vabadus, moraaliprobleemid, filosoofia rakenduslikud probleemid (eutanaasia, abort, surmanuhtlus).

Õppetöö koosneb teooriast (töölehtedest), kodustest töödest (kirjalikud), kontrolltöödest ja referaadist.

12. klassile SUULINE INGLISE KEEL, 1 tund nädalas

Kirjeldus: Kursus keskendub suulisele kõnekeelele ja on suunatud riigieksamiks valmistujale. Peatähelepanu on sõnavara arendamisel, suulise vastuse ülesehitamisel eksamil ja spontaansel vastamisel. Vastuseid lindistatakse ja analüüsitakse. 95 % õppetööst on suuline. Kodune töö on peaaegu iga tunni osaks.

KARJÄÄRIÕPETUS, 1 tund nädalas

Kirjeldus: Karjääriõpetuse peateemad on :

 • Enesetundmine ja selle tähtsus karjääriplaneerimisel
 • Õppimisvõimaluste ja töömaailma tundmine ning selle tähtsus karjääriplaneerimisel
 • Planeerimine ja otsustamine
 • Karjääriõpetus toetab õpilase karjääri planeerimist ja valmisolekut elukestvaks õppeks, lõimides teistes õppeainetes omandatud teadmised.

  Aineõpetusega taotletakse, et õpilane:

  • teadvustab oma huvisid, võimeid ja oskusi, mis võimaldavad adekvaatse enesehinnangu
  • kujunemist ning konkreetsete karjääriplaanide tegemist;
  • arendab oma õpioskusi, suhtlemisoskusi, koostöö-, otsustamis- ja infoga ümberkäimise oskusi;
  • arendab soovi ja oskust endale eesmärke seada ja nendeni jõudmiseks süsteemselt tegutseda;
  • kujundab soovi ja valmisolekut elukestvaks õppimiseks ja iseseisvaks karjääriotsuste tegemiseks;
  • tutvub erinevate ametite/elukutsetega, õppides tundma haridus- ja koolitusvõimalusi, tööseadusandlust ning kohalikku majanduskeskkonda.
Toila Gümnaasium 60.
Teated
Tegevuste kalender
Galerii
Söökla menüü
Õpilaste saavutused


Õnnitleme!


Britta Eliise Astok
Julius Tycho Henf  Toila Gümnaasium, Lossiplatsi 3, 41726 Pühajõe küla, Toila vald, Ida-Virumaa | Tel 33 69642, tel/faks 33 69742 | kool@toila.edu.ee