Lossiplatsi 3, 41726 Pühajõe küla, Toila vald, Ida-Virumaa | Tel 33 69642, tel/faks 33 69742 | kool@toila.edu.ee
Valikaine - kultuurikorralduse alused
Nädalatunde: 1
Õpetaja: Pungas, Anu
Teemad:

Ideest stenaariumini
Rahvamaja juhataja ametijuhend
Kuidas pidada läbirääkimisi
Kontserdikavade ülesehitus
Kohaliku tähtsusega ja vabariikliku tähtsusega ürituse analüüs
Etikett
Isetegevuskollektiivi juhtimine.
Juhtimine ja motiveerimine.
Kuidas tellida bändi
Ürituste reklaam
Avalik esinemine ja lavakultuur
Autoriõigus
Kuidas haarata vaataja huvi
Heli- ja valgustehnika
Eelarve ja projektid
Kultuuritöö korraldus Toila valla näitel
Õpitulemused:

*Õpilane saab algteadmised kultuurisündmuse korraldamisega seotud põhiaspektidest ideest teostuseni: stsenaariumi kirjutamine, esinemiskavade koostamine, sündmusest teavitamine, reklaam ja kontserdikuulutused, lavakultuur, sündmuse läbiviimine, analüüs, aruandlus ja kokkuvõtted.
Hindamine:

Arvestatud/mittearvestatud.
Kursuse arvestuse saamiseks tuleb osaleda 85% õppetöös. Kursuse lõpus tuleb täita tagasisideküsitlus, mille raames võib õpetaja vajadusel esitada täiendavaid küsimusi.
Märkused:

Kõikidele gümnaasiumi klassidele (10.-12. klass) mõeldud kursus, mis toimub üks kord nädalas (õppeaastas kokku 35 tundi)
Valikaine arendab vajalikke esinemisoskusi ning annab kultuurikorralduslikke teadmisi. Õppetöö väljundiks on kontserdid või muud üritused, milles teoreetilised ja praktilised teadmised ning oskused on ühendatud.
Osaledes tunniväliselt ainega seotud kultuuriürituste korraldamisel ja läbiviimisel, arvestatakse osaletud tunnid akadeemilisteks tundideks ümber ja loetakse õppetöö osaks.
Õppematerjalid:

Valikaine materjalide kogumik (koostanud A.Pungas)
Rahvakultuuri aastaraamatud
2004-2012 Voka Rahvamajas toimunud tähtpäevakontserdite stsenaariumid, reklaamid
Rahvakultuurialased artiklid meediaväljaannetes

Vaja läheb ka kiletaskutega kausta materjalide kogumiseks
Koostöö (ainetevaheline lõiming, ainealased õppekäigud):

Õpilased osalevad Toila valla kultuurisündmuste korraldamisel vastavalt vajadusele ning erinevates projektides maakonna või vabariigi tasemel, kuhu õpilasi on palutud osalema.
Lossiplatsi 3, 41726 Pühajõe küla, Toila vald, Ida-Virumaa | Tel 33 69642, tel/faks 33 69742 | kool@toila.edu.ee