Lossiplatsi 3, 41726 Pühajõe küla, Toila vald, Ida-Virumaa | Tel 33 69642, tel/faks 33 69742 | kool@toila.edu.ee

Kinnitatud Toila Gmnaasiumi direktori kskkirjaga 23.02.2022 nr 1.1-2/16

Muudetud Toila Gmnaasiumi direktori kskkirjaga 9.11.2022 nr 1.1-2/30

Toila Gmnaasiumi pilaste vastuvtmise tingimused ja kord

1. ldstted

(1) Toila Gmnaasium (edaspidi kool) tagab ppimisvimalused igale Toila vallas elavale koolikohustuslikule lapsele.

(2) Vabade ppekohtade olemasolul vtab kool ppima ka vljaspool Toila valda elavaid pilasi.

(3) Kooli vastuvtu tingimusi ja korda ei tohi muuta teadmiste ja oskuste hindamise korra ja vastuvtutingimuste osas 1. mrtsist jrgmise ppeaasta alguseni, vlja arvatud juhul, kui muutmine on vajalik vastuvtu tingimuste ja korra seadusega vi selle alusel antud mrusega koosklla viimiseks.

(4) Kool avalikustab kooli vastuvtu tingimused ja korra kooli veebilehel.

2. pilase kooli vastuvtmine

(1) Kooli vastuvtmiseks esitab isik (edaspidi sisseastuja) vi piiratud teovimega sisseastuja puhul vanem e-keskkonnas ARNO taotluse, millele lisab ARNO ssteemis vi toob paberkandjal kooli jrgnevad dokumendid:

1) tervisekaardi (vljaarvatud 1. klassi astuja);

2) 1. klassi astuja koolivalmiduse kaardi;

3) ametlikult kinnitatud vljavtte pilasraamatust;

4) eelmise kooli direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistuse vi pinguraamatu ning hinnetelehe jooksva ppeveerandi/trimestri vi kursuse hinnetega, kui pilane asub kooli ppima ppeveerandi/trimestri kestel.

5) gmnaasiumiastmele vastuvtmisel sisseastuja phihariduse omandamist tendava dokumendi (phikooli lputunnistuse koos selle juurde kuuluva hinnetelehega).

(2) Kui mingil phjusel ei ole vimalik avaldust e-keskkonnas ARNO esitada, prdub sisseastuja vi piiratud teovimega sisseastuja puhul vanem kooli kantseleisse koos isikut tendava dokumendi ja teiste 2. lg 1 nimetatud dokumentidega.

(3) Sisseastuja, kes on eelnevad pingud lbinud vlisriigis, esitab vlisriigi ppeasutuses omandatud haridust vi lbitud pet tendava dokumendi vi selle ametlikult kinnitatud rakirja. Vlisriigis omandatud hariduse vi lbitud pingute taseme hindamisel lhtutakse 1997. aastal UNESCO ldkonverentsil heaks kiidetud Rahvusvahelisest htsest hariduse liigitusest (International Standard Classification of Education - ISCED).

(5) pilane, kes vlisriigis viibimise tttu, sealhulgas vanemaga vlislhetuses kaasas viibides, vi muul kooli poolt mjuvaks loetud phjusel ei saa tita gmnaasiumi vastuvtu tingimusi kooli vastuvtu tingimustes ja korras ettenhtud ajal vi viisil, vib kokkuleppel kooliga tita vastuvtutingimused ldisest korrast erineval ajal vi viisil. Tingimuste titmise aja ja viisi lepivad kokku kool ja pilane vi piiratud teovimega pilase puhul vanem hiljemalt 30. juuniks.

3. pilase vastuvtmine 1. klassi

(1) Esimesse klassi vetakse lapsi, kes on saanud enne kimasoleva aasta 1. oktoobrit seitsmeaastaseks.

(2) Esimesse klassi vetakse vanema taotlusel ka koolikohustuslikust east nooremaid lapsi, kui nustamiskomisjon vi lasteasutus, kus laps kib, on hinnanud lapse koolivalmidust ja soovitanud kooli ppima asumist. Vanem esitab vastava otsuse koos taotlusega

(3) Esimesse klassi astujatele ja nende vanematele korraldatakse ppekogunemine, mille toimumise aeg avaldatakse kooli veebilehel.

4. pilase vastuvtmine 10. klassi

(1) 10. klassi vastuvtmisel arvestatakse:

1) 9. klassi hindeid;

2) phikooli lputunnistuse hindeid;

3) phikooli lpueksamite tulemusi;

4) EISI korraldatud gmnaasiumi sisseastumiskatsete e-testi tulemust;

5) kitumishinnet;

6) pilase motiveeritust jtkata pinguid gmnaasiumis.

(2) 10. klassi vetakse eelisjrjekorras pilasi, kelle phikooli lputunnistuse keskmine hinne ning kitumise hinne on vhemalt "hea";

(3) 10. klassi kandideerijate pingerida moodustub like 1 punktides 1-5 loetletud tulemuste ja vestluse tulemuse alusel.

(4) ldjuhul ei veta 10. klassi pilasi, kelle 9. klassi perioodi- vi aastahinnetes on olnud puudulikke ja/vi kelle 9. klassi tunnistusel on olnud "mitterahuldav".

5. pilase vastuvtmine 11. ja 12. klassi

(1) 11.- 12. klassi ppima asuja vetakse kooli vastu, kui tema eelnev ppekogemus sobib kooli ppekavaga.

(2) ldjuhul ei veta 11.- 12. klassi pilasi, kelle gmnaasiumiastme kursusehinnetes on "puudulikke" vi "nrku" hindeid ja /vi kelle kitumishinne on "mitterahuldav".

6. Vastuvtu korraldus

(1) Taotluse 1. klassi astumiseks esitab vanem hiljemalt 1. juuniks.

(2) Taotluse 10. klassi astumiseks esitab lapsevanem vastavalt kooli kodulehel avaldatud vastuvtu ajakavale.

(3) Isiku kooli vastuvtmise/mittevastuvtmise otsustab direktor esitatud dokumentide ja vajadusel vestluse alusel.

(4) Otsus pilaskandidaadi vastuvtmise vi vestlusele kutsumise kohta edastatakse taotluses esitatud meiliaadressile.

7. Vlisriigi ppeasutusest tulnud pilase pingute jtkamine

(1) Vlisriigi ppeasutusest tulnud pilane, kes on enne vlisriiki asumist ppinud Eesti koolis ning soovib jtkata phihariduse omandamist Eestis, asub ppima sama kooli vastavas klassis, kus ta vlisriigi ppeasutuses ppimise aega arvestades piks juhul, kui ta oleks pinguid jtkanud Eestis ning oleks iga ppeaasta jrel viidud le jrgmisse klassi. pilase vi piiratud teovimega pilase puhul vanema taotlusel vib pilane vajadusel jtkata pinguid madalamas klassis.

(2) Euroopa koolist tulnud pilase puhul arvestatakse Euroopa koolide phikirja konventsioonis stestatut. pilane asub ppima selles klassis, mis vastavalt kesoleva mruse lisas esitatud vrdlustabelile vastab Euroopa kooli klassile, kus ta pingud katkestas.

(3) Kui pilane on lahkunud vlisriiki gmnaasiumiastmel ppides, siis on tal vlisriigist tagasiprdumisel igus jtkata pinguid samas koolis. Kui pilane on lahkunud vlisriiki I-III kooliastmel ppides ja ta soovib vlisriigist tagasiprdumisel jtkata pinguid gmnaasiumiastmel, siis toimub pilase vastuvtt gmnaasiumi kooli vastuvtu tingimustes ja korras stestatud tingimustel.

(4) Kesolevas paragrahvis nimetatud pilasele koostatakse vajadusel individuaalne ppekava. pilasele koostatakse individuaalne ppekava lhtudes eelnevast pikogemusest ja arvestades kooli ppekava.

8. pilaste le arvestuse pidamine kooli vastuvtmisel

(1) Kooli pilaste arvestust peetakse pilasraamatus, Eesti Hariduse Infossteemis ja e-keskkonnas ARNO.

9. Isikuandmete ttlemine

(1) Isikuandmete ttlemiseks annab vanem nusoleku koos taotlusega e-keskkonnas ARNO

VRDLUSTABEL

ppe-aastad

Klassid ja kooliastmed Euroopa Koolis

Klassid ja kooliastmed phikoolis ja gmnaasiumis

1

1st

5-aastane algkool

1. klass

Phikool

I kooliaste

2

2nd

2. klass

3

3rd

3. klass

4

4th

4. klass

II kooliaste

5

5th

5. klass

6

1st

7-aastane keskkool

6. klass

7

2nd

7. klass

III kooliaste

8

3rd

8. klass

9

4th

9. klass

10

5th

10. klass

Gmnaasium

11

6th

11. klass

12

7th

12. klass

Lossiplatsi 3, 41726 Pühajõe küla, Toila vald, Ida-Virumaa | Tel 33 69642, tel/faks 33 69742 | kool@toila.edu.ee