Lossiplatsi 3, 41726 Pühajõe küla, Toila vald, Ida-Virumaa | Tel 33 69642, tel/faks 33 69742 | kool@toila.edu.ee

Toila Gümnaasiumi õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord

§ 1. Üldsätted

(1) Toila Gümnaasium (edaspidi kool) tagab õppimisvõimalused igale Toila vallas elavale koolikohustuslikule lapsele.

(2) Vabade õppekohtade olemasolul võtab kool õppima ka väljaspool Toila valda elavaid õpilasi.

(3) Kooli vastuvõtu tingimusi ja korda ei tohi muuta teadmiste ja oskuste hindamise korra ja vastuvõtutingimuste osas 1. märtsist järgmise õppeaasta alguseni, välja arvatud juhul, kui muutmine on vajalik vastuvõtu tingimuste ja korra seadusega või selle alusel antud määrusega kooskõlla viimiseks.

(4) Kool avalikustab kooli vastuvõtu tingimused ja korra kooli veebilehel.

§ 2. Õpilase kooli vastuvõtmine

(1) Kooli vastuvõtmiseks esitab isik (edaspidi sisseastuja) või piiratud teovõimega sisseastuja puhul vanem e-keskkonnas ARNO taotluse, millele lisab ARNO süsteemis või toob paberkandjal kooli järgnevad dokumendid:

1) tervisekaardi (väljaarvatud 1. klassi astuja);

2) 1. klassi astuja koolivalmiduse kaardi;

3) ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilasraamatust;

4) eelmise kooli direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistuse või õpinguraamatu ning hinnetelehe jooksva õppeveerandi/trimestri või kursuse hinnetega, kui õpilane asub kooli õppima õppeveerandi/trimestri kestel.

5) gümnaasiumiastmele vastuvõtmisel sisseastuja põhihariduse omandamist tõendava dokumendi (põhikooli lõputunnistuse koos selle juurde kuuluva hinnetelehega).

(2) Kui mingil põhjusel ei ole võimalik avaldust e-keskkonnas ARNO esitada, pöördub sisseastuja või piiratud teovõimega sisseastuja puhul vanem kooli kantseleisse koos isikut tõendava dokumendi ja teiste § 2. lg 1 nimetatud dokumentidega.

(3) Sisseastuja, kes on eelnevad õpingud läbinud välisriigis, esitab välisriigi õppeasutuses omandatud haridust või läbitud õpet tõendava dokumendi või selle ametlikult kinnitatud ärakirja. Välisriigis omandatud hariduse või läbitud õpingute taseme hindamisel lähtutakse 1997. aastal UNESCO Üldkonverentsil heaks kiidetud Rahvusvahelisest ühtsest hariduse liigitusest (International Standard Classification of Education - ISCED).

(5) Õpilane, kes välisriigis viibimise tõttu, sealhulgas vanemaga välislähetuses kaasas viibides, või muul kooli poolt mõjuvaks loetud põhjusel ei saa täita gümnaasiumi vastuvõtu tingimusi kooli vastuvõtu tingimustes ja korras ettenähtud ajal või viisil, võib kokkuleppel kooliga täita vastuvõtutingimused üldisest korrast erineval ajal või viisil. Tingimuste täitmise aja ja viisi lepivad kokku kool ja õpilane või piiratud teovõimega õpilase puhul vanem hiljemalt 30. juuniks.

§ 3. Õpilase vastuvõtmine 1. klassi

(1) Esimesse klassi võetakse lapsi, kes on saanud enne käimasoleva aasta 1. oktoobrit seitsmeaastaseks.

(2) Esimesse klassi võetakse vanema taotlusel ka koolikohustuslikust east nooremaid lapsi, kui nõustamiskomisjon või lasteasutus, kus laps käib, on hinnanud lapse koolivalmidust ja soovitanud kooli õppima asumist. Vanem esitab vastava otsuse koos taotlusega

(3) Esimesse klassi astujatele ja nende vanematele korraldatakse õppekogunemine, mille toimumise aeg avaldatakse kooli veebilehel.

§ 4. Õpilase vastuvõtmine 10. klassi

(1) 10. klassi vastuvõtmisel arvestatakse:

1) 9. klassi hindeid;

2) põhikooli lõputunnistuse hindeid;

3) põhikooli lõpueksamite tulemusi;

4) käitumishinnet;

5) õpilase motiveeritust jätkata õpinguid gümnaasiumis.

(2) 10. klassi võetakse eelisjärjekorras õpilasi, kelle põhikooli lõputunnistuse keskmine hinne ning käitumise hinne on vähemalt "hea";

(3) 10. klassi kandideerijate pingerida moodustub lõike 1 punktides 1-5 loetletud tulemuste ja vestluse tulemuse alusel.

(4) Üldjuhul ei võeta 10. klassi õpilasi, kelle 9. klassi perioodi- või aastahinnetes on olnud puudulikke ja/või kelle 9. klassi tunnistusel on olnud "mitterahuldav".

§ 5. Õpilase vastuvõtmine 11. ja 12. klassi

(1) 11.- 12. klassi õppima asuja võetakse kooli vastu, kui tema eelnev õppekogemus sobib kooli õppekavaga.

(2) Üldjuhul ei võeta 11.- 12. klassi õpilasi, kelle gümnaasiumiastme kursusehinnetes on "puudulikke" või "nõrku" hindeid ja /või kelle käitumishinne on "mitterahuldav".

§ 6. Vastuvõtu korraldus

(1) Taotluse 1. klassi astumiseks esitab vanem hiljemalt 1. juuniks.

(2) Taotluse 10. klassi astumiseks esitab lapsevanem vastavalt kooli kodulehel avaldatud vastuvõtu ajakavale.

(3) Isiku kooli vastuvõtmise/mittevastuvõtmise otsustab direktor esitatud dokumentide ja vajadusel vestluse alusel.

(4) Otsus õpilaskandidaadi vastuvõtmise või vestlusele kutsumise kohta edastatakse taotluses esitatud meiliaadressile.

§ 7. Välisriigi õppeasutusest tulnud õpilase õpingute jätkamine

(1) Välisriigi õppeasutusest tulnud õpilane, kes on enne välisriiki asumist õppinud Eesti koolis ning soovib jätkata põhihariduse omandamist Eestis, asub õppima sama kooli vastavas klassis, kus ta välisriigi õppeasutuses õppimise aega arvestades õpiks juhul, kui ta oleks õpinguid jätkanud Eestis ning oleks iga õppeaasta järel viidud üle järgmisse klassi. Õpilase või piiratud teovõimega õpilase puhul vanema taotlusel võib õpilane vajadusel jätkata õpinguid madalamas klassis.

(2) Euroopa koolist tulnud õpilase puhul arvestatakse Euroopa koolide põhikirja konventsioonis sätestatut. Õpilane asub õppima selles klassis, mis vastavalt käesoleva määruse lisas esitatud võrdlustabelile vastab Euroopa kooli klassile, kus ta õpingud katkestas.

(3) Kui õpilane on lahkunud välisriiki gümnaasiumiastmel õppides, siis on tal välisriigist tagasipöördumisel õigus jätkata õpinguid samas koolis. Kui õpilane on lahkunud välisriiki I-III kooliastmel õppides ja ta soovib välisriigist tagasipöördumisel jätkata õpinguid gümnaasiumiastmel, siis toimub õpilase vastuvõtt gümnaasiumi kooli vastuvõtu tingimustes ja korras sätestatud tingimustel.

(4) Käesolevas paragrahvis nimetatud õpilasele koostatakse vajadusel individuaalne õppekava. Õpilasele koostatakse individuaalne õppekava lähtudes eelnevast õpikogemusest ja arvestades kooli õppekava.

§ 8. Õpilaste üle arvestuse pidamine kooli vastuvõtmisel

(1) Kooli õpilaste arvestust peetakse õpilasraamatus, Eesti Hariduse Infosüsteemis ja e-keskkonnas ARNO.

§ 9. Isikuandmete töötlemine

(1) Isikuandmete töötlemiseks annab vanem nõusoleku koos taotlusega e-keskkonnas ARNO

VÕRDLUSTABEL

Õppe-aastad

Klassid ja kooliastmed Euroopa Koolis

Klassid ja kooliastmed põhikoolis ja gümnaasiumis

1

1st

5-aastane algkool

1. klass

Põhikool

I kooliaste

2

2nd

2. klass

3

3rd

3. klass

4

4th

4. klass

II kooliaste

5

5th

5. klass

6

1st

7-aastane keskkool

6. klass

7

2nd

7. klass

III kooliaste

8

3rd

8. klass

9

4th

9. klass

10

5th

10. klass

Gümnaasium

11

6th

11. klass

12

7th

12. klass

Lossiplatsi 3, 41726 Pühajõe küla, Toila vald, Ida-Virumaa | Tel 33 69642, tel/faks 33 69742 | kool@toila.edu.ee