Lossiplatsi 3, 41726 Pühajõe küla, Toila vald, Ida-Virumaa | Tel 33 69642, tel/faks 33 69742 | kool@toila.edu.ee

Toila Gümnaasiumi õpilaste käitumise ja hoolsuse hindamise alused

Õpilase käitumise hindamine põhikoolis

Õpilase käitumises hindame tema suhtlemist, töörahu hoidmist ja kooli kodukorra järgimist.

Suhtlemine

Õpilane

Töörahu hoidmine

Õpilane

Kooli kodukorra järgimine

Õpilane

Käitumishindega eeskujulik hinnatakse õpilast, kelle üldtunnustatud käitumis- ja kõlblusnormide järgimine on harjumuspärane igas olukorras, kes täidab koolis heaks kiidetud käitumisnorme eeskujulikult ja järjepidevalt. Puuduvad suulised ja kirjalikud märkused.

Käitumishindega hea hinnatakse õpilast, kes järgib üldtunnustatud käitumis- ja kõlblusnorme ning enamasti täidab koolis heaks kiidetud käitumisnorme.

Käitumishindega rahuldav hinnatakse õpilast, kes üldiselt järgib üldtunnustatud käitumis- ja kõlblusnorme ning täidab koolis heaks kiidetud käitumisnorme, kuid kellel on esinenud eksimusi.

Käitumishindega mitterahuldav hinnatakse õpilast, kes ei täida kooli kodukorra nõudeid, ei allu õpetajate nõudmistele ega järgi üldtunnustatud käitumis- ja kõlblusnorme.

Õpilase käitumise võib hinnata mitterahuldavaks ka üksiku õigusvastase teo või ebakõlbelise käitumise eest.

Käitumist hindab klassijuhataja koostöös aineõpetajatega

Õpilase hoolsuse hindamine põhikoolis

Õppevahendite korrashoid

Õpilane

Suhtumine õppetöösse

Õpilane

Hoolsushindega eeskujulik hinnatakse õpilast, kes õpib kõiki õppeaineid võimetekohaselt ja täidab koolis heaks kiidetud hoolsuse hindamiskriteeriume eeskujulikult ja järjepidevalt. Puuduvad suulised ja kirjalikud märkused.

Hoolsushindega hea hinnatakse õpilast, kes õpib kõiki õppeaineid võimetekohaselt ja enamasti täidab koolis heaks kiidetud hindamiskriteeriume.

Hoolsushindega rahuldav hinnatakse õpilast, kes ei õpi võimetekohaselt, üldiselt täidab koolis heaks kiidetud hindamiskriteeriume, kuid ei ole nende täitmisel piisavalt järjekindel.

Hoolsushindega mitterahuldav hinnatakse õpilast, kes ei õpi võimetekohaselt, suhtub õppeülesannetesse lohakalt ja vastutustundetult.

Hoolsuse hinnet alandab põhjusta puudumine.

Hoolsust hindab klassijuhataja koostöös aineõpetajaga.

Käitumise ja hoolsuse hindamine gümnaasiumiastmes

  1. Käitumishindega eeskujulik hinnatakse õpilast, kellele üldtunnustatud käitumis- ja kõlblusnormide järgimine on harjumuspärane igas olukorras, kes täidab kooli kodukorra nõudeid eeskujulikult ja järjepidevalt.

  2. Käitumishindega hea hinnatakse õpilast, kes järgib enamasti üldtunnustatud käitumis- ja kõlblusnorme ning täidab kooli kodukorra nõudeid.

  3. Käitumishindega rahuldav hinnatakse õpilast, kes üldiselt järgib üldtunnustatud käitumis- ja kõlblusnorme ning täidab kooli kodukorra nõudeid, kuid kellel on esinenud eksimusi.

  4. Käitumishindega mitterahuldav hinnatakse õpilast, kes ei täida kooli kodukorra nõudeid, ei allu õpetajate nõudmistele ega järgi üldtunnustatud käitumis- ja kõlblusnorme. Õpilase käitumist hinnatakse mitterahuldavaks ka üksiku õigusvastase teo või ebakõlbelise käitumise eest või koolikohustuse mittetäitmise eest (ekooli järgi algab koolikohustuse mittetäitmine 24 põhjendamata puudutud tunnist õppeperioodi (poolaasta) jooksul).

Gümnaasiumiõpilase hoolsuse hinne sisaldub käitumishindes, mistõttu arvestatakse käitumise hindamisel õpilase suhtumist õppetöösse ning endale võetud kohustuste täitmist.

Gümnaasiumiastme õpilase käitumishinnet alandab põhjusta puudumine.

Käitumist hindab klassijuhataja koostöös aineõpetajatega

Lossiplatsi 3, 41726 Pühajõe küla, Toila vald, Ida-Virumaa | Tel 33 69642, tel/faks 33 69742 | kool@toila.edu.ee